Visió

A JNR Advocats Economistes volem ajudar els nostres clients a ser el més competitius possibles en les seves empreses i en la seva vida diària. Actuem dins i fora dels despatxos per construir solucions vàlides per a la seva empresa i per a la seva persona. Treballem cada dia per poder complir amb les seves expectatives de qualitat i satisfacció, ja que aquesta és la nostra única i veritable filosofia de treball.

Missió

JNR Advocats Economistes neix amb l’única missió d’oferir el millor servei jurídic i d’assessorament empresarial per als seus clients a partir del coneixement i experiència adquirida i mitjançant els valors que configuren la firma: compromís amb el client, professionalitat, independència vers tercers, responsabilitat, empatia, honestedat i transparència. La nostra organització creu que la satisfacció dels nostres professionals és una finalitat en sí mateixa, i és conscient de la transcendència que el compromís i la participació de tots els professionals té per a l’assoliment de la nostra missió. Per això, JNR Advocats Economistes treballa per aconseguir la implicació activa i el desenvolupament de les capacitats dels seus professionals, reforçant tant la seva consideració individual com el treball en equip.

Valors

Compromís: JNR Advocats Economistes proporcionarà el millor servei als seus clients. Assumir aquesta responsabilitat és més que un repte, que empeny a la millora del dia a dia cap a l’excel·lència.

Empatia: L’advocat ha de ser un jurista capaç de resoldre les qüestions tècniques que se li plantegen però també un professional capaç de donar suport per a qui demani la seva ajuda. Per això, la nostra missió consisteix a posar-nos al lloc del client, sabent què és el que aquest necessita en cada moment.

Honestedat: És un dels principis ètics bàsics en la pràctica de l’advocacia. L’advocat ha de ser honest amb el client i amb els altres professionals del dret. El nostre treball són les lleis, de manera que dediquem tot el nostre esforç perquè aquestes es compleixin i els nostres clients vegin satisfetes les seves legítimes aspiracions.

Independència: La independència respecte qualsevol administració pública, sindicat, organització o empresa, proporciona un servei als clients de JNR Advocats Economistes, que es basa únicament en criteris tècnics i jurídics.

Integritat: La relació entre el client i el seu advocat es fonamenta en la confiança, la qual cosa ens exigeix una conducta professional íntegra, que sigui honrada, lleial, veraç i diligent. JNR Advocats Economistes s’obliga a no decebre la confiança del seu client i a no defendre interessos que hi estiguin en conflicte.

Secret professional i confidencialitat: L’obligació de l’advocat a guardar secret professional sobre tots els fets o noticies que conegui per raó de la seva feina és un principi deontològic bàsic en la pràctica professional. La garantia del secret professional de JNR Advocats Economistes s’estén també a tot el seu personal i a altres persones que eventualment hi puguin col•laborar.

Sostenibilitat: Entenem la sostenibilitat des del punt de vista econòmic (eficiència) i de l’entorn (responsabilitat social corporativa).
 JNR Advocats Economistes procura ser eficient en totes les activitats ja que és una característica indissociable de la qualitat.

Transparència i independència: Des de JNR Advocats apostem per la transparència amb els clients, facilitant-los tota la informació que requereixin vers els seus propis expedients i els honoraris, els quals seran pactats per escrit a l’inici del servei. L’advocat és un professional independent que no ha de retre comptes davant un superior. Quan acceptem un cas no ho fem per imposició, sinó per convicció, per la qual cosa la confidència amb el client és total.

Consulta’ns