JNR Advocats & Economistes

Llei de mesures per la lluita contra el frau

Els hi remetem un resum de les principals mesures introduides per la Llei 7/2012 de 29 d’octubre dirigides a la prevenció i lluita contra el frau fiscal. Si a l’actual escenari de crisi li afegim l’evolució dels comportaments fraudulents i l’experiència acumulada en l’aplicació de la normativa tributària, després de l’entrada en vigor de la Llei 58/ 2003, de 17 de desembre, general tributària, aquesta nova reforma permet col·locar el nostre sistema legal a l’avantguarda de la lluita contra el frau.

Limitació de pagaments en efectiu

S’estableix un import màxim de 2.500 euros per als pagaments en efectiu en aquelles operacions en què intervingui, si més no, un autònom o un professional. El límit en els casos en què els pagadors siguin no residents es fixa en 15.000 euros.

Aquesta mesura pretén reduir els pagaments en efectiu, que dificulten les nvestigacions de les suposades operacions fraudulentes, i que es produeixin majoritàriament els pagaments per altres mitjans (transferències, talons, targetes, etc.) que són més fàcils de rastrejar.

L’incompliment de la mesura suposa una infracció administrativa. Seran subjectes infractors tant el pagador com el receptor del pagament. Estaran exonerats de la sanció aquells subjectes que voluntàriament comuniquin el pagament en efectiu a l’administració dins els tres mesos següents al pagament. S’estableix sanció per incompliment, tant al pagador com el perceptor, del 25% del valor del pagament satisfet en efectiu.

Obligació de declarar béns a l’estranger

Tots els contribuents estaran obligats a informar de tots els béns que tinguin a l’estranger. Per tant, tots aquells que tinguin comptes bancaris, valors, títols, rendes o immobles a l’estranger, ho hauran de comunicar a la Hisenda espanyola, independentment que ja estiguin tributant per ells en els altres països.

Si s’incompleix la norma es sancionarà al contribuent amb 5.000 euros per cada dada no declarada, amb una sanció mínima de 10.000 euros. A més, aquestes infraccions no prescriuen mai i seran imputades a l’exercici econòmic de l’any que s’hagin descobert.

Exclusió del règim de mòduls

Tots aquells contribuents acollits al règim d’estimació objectiva, conegut com el sistema de mòduls, que tinguin un rendiment superior a 50.000 euros anuals i que facturin menys del 50% de les seves operacions a particulars, seran exclosos del sistema. El Govern és conscient que aquest sistema afavoreix el frau a través de la utilització de factures falses i per això pretén delimitar les condicions en què es pot utilitzar aquest sistema.

Les activitats susceptibles d'exclusió són les afectades per la retenció de l'1%: fusteria, fabricació d'articles de ferreteria o de fusteria, confecció , indústria del moble de fusta, impressió de textos o imatges, obra, instal.lacions i muntatges, revestiments, serralleria, lampisteria, pintura, feines de guix i escaiola, transport de mercaderies per carretera i serveis de mudances.

Responsabilitat dels administradors per impagament de les declaracions tributàries

Els administradors de societats que presentin de manera reiterada declaracions per retencions o tributs repercutits sense procedir a l'ingrés del deute, seran responsables subsidiaris del pagament de la mateixa quan pugui acreditar-se que no existeix intenció real de pagar.

S'apreciarà reiteració independentment que sigui una conducta successiva o discontínua, si més de la meitat de les declaracions de l'any es presenten sense ingressar el deute tributari. Es considerarà que no hi ha hagut ingrés quan existeixin ingressos parcials l'import dels quals no sigui superior al 25% de les quotes a ingressar declarades.

Enduriment de sancions per resistència a la inspecció

S'endureixen les sancions a imposar per resistència, obstrucció, excusa o negativa a les actuacions inspectores.

Les sancions a imposar a l'obligat tributari inspeccionat que no col.labori, quan no desenvolupi activitats econòmiques, seran d'un mínim de 1.000 euros i d'un màxim de 100.000 euros. Les sancions a imposar a l'obligat tributari inspeccionat que no col.labori quan desenvolupi activitats econòmiques, seran d'un mínim de 3.000 euros i d'un màxim de 600.000 euros.

Es preveu una reducció del 50% de la sanció en el cas de rectificació de la conducta.

Noves mesures per garantir el cobrament de deutes tributàries

En els procediments tributaris: S'avança el moment en què es poden adoptar mesures cautelars. Fins ara només es podien adoptar mesures després de comunicar la proposta de liquidació. A partir d’ara es permetrà la seva adopció des del moment en què s'apreciï risc en el cobrament.

En els processos penals de delicte fiscal: Es permetrà que l'AEAT adopti mesures cautelars per garantitzar el cobrament de deutes tributàries. Es notificarà al Ministeri Fiscal i a l'òrgan judicial competent i es mantindran fins a que aquest últim adopti la decisió procedent.

Ampliació de la responsabilitat dels successors de societats

Per evitar el buidament patrimonial de les societats que hagin de ser liquidades, s'amplia la responsabilitat des seus successors a les percepcions patrimonials rebudes els dos anys anteriors a la liquidació formal. Actualment la responsabilitat només arriba a la quota de liquidació que rebia el soci quan s'extingeix la societat.

Enduriment de sancions per resistència a la inspecció

S'habilita l'Administració Tributària perquè pugui acordar la prohibició de disposar d'aquells immobles que, essent titularitat de l'obligat tributari, es troben ubicats en una societat en la qual participi en més d'un 50%. (Art. 170.6 de la LGT)

En el procediment de recaptació, a més d'embargar les accions de la societat de les quals sigui titular l'obligat tributari, es podrà impedir que es transmetin els immobles existents en dita societat. Es pretén evitar així que es buidi de patrimoni de forma fraudulenta, mitjançant la transmissió d'immobles ostentats indirectament, a través d'una societat controlada per l'obligat tributari.

Inversió del subjecte passiu en operacions immboliàries

S'estableix la inversió del subjecte passiu en els casos de renúncia a l'exempció de l'iva vinculada a les operacions immobiliàries de transmissió de terrenys rústics i segones i ulteriors vendes d'edificacions.

D’aquesta manera, el subjecte adquirent només podrà deduir l'iva suportat si acredita que ha ingressat l'iva repercutit. S'evita amb això el doble perjudici per a la Hisenda Pública per la falta d'ingrés de l'Impost pel transmitent de l'immoble i per la deducció de l'iva suportat per l'adquirent d'aquest.

Distinció de quotes suportades abans/després de l’acte de concurs

Per afavorir la recaptació dels crèdits tributaris que sorgeixen després de la declaració de concurs (crèdits contra la massa), es distingiran en l'iva les operacions realitzades abans i després la interlocutòria de declaració de concurs.

Es presentaran dos autoliquidacions diferents, per reflectir separadament les quotes suportades abans i després de la declaració de concurs. D'aquesta manera es limita la deduïbilitat de l'iva suportat amb anterioritat al concurs.Per qualsevol dubte o aclariment complementari sobre el contingut d’aquestes recomanacions poden posar-se amb contacte amb el nostre Departament de Relacions Laborals així com amb el nostre Departament Jurídic, que resten a la seva disposició.

JNR Advocats & Economistes