JNR Advocats & Economistes

Com afectarà la pujada de l'IVA a autònoms i professionals a partir de l'1 de setembre

A partir de dissabte entren en vigor les novetats tributàries aprovades en el Reial Decret Llei 20/2012 de 13 de juliol de mesures per garantitzar l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat i que tenen com objectiu, segons l’exposició de motius de la norma, la reducció del dèficit públic.

Entraran en vigor també les modificacions relatives a les operacions excloses del tipus reduït. Les patronals calculen que entre l’augment d’IVA i les retencions del IRPF, autònoms i professionals pagaran a Hisenda uns 1.100 euros més a l’any. D’acord amb l’article 75.1 de la Llei 37/1992 de 28 de desembre de l’Impost sobre el Valor Afegit, el tipus aplicable en cada operació és el vigent en el moment del meritament. Per tant, les operacions meritades a partir del dia 1 de setembre determinaran l’aplicació del tipus general del 21% , o en el seu cas el tipus reduït corresponent.

L’IVA general puja 3 punts i passa del 18% al 21%:

Aquesta pujada s’aplicarà de forma general en tots els productes i serveis.

L’IVA reduït passa del 8% al 10%, excepte en una sèrie de lliurament de bens i prestacions de serveis que se’ls deixa d’aplicar l’IVA reduït i passen del 8% al 21%:

Estem parlant d’entrades de cinemes, teatres, circs, espectacles i parcs d’atraccions, floristeries, funeràries, serveis sanitaris i dentals, perruqueries, gimnasos i centres esportius, el subministrament i recepció de serveis de radiodifusió digital i televisió digital, els serveis prestats per intèrprets, artistes, directors i tècnics, que siguin persones físiques, als productors de pel·lícules cinematogràfiques susceptibles de ser exhibides en sales d'espectacles i als organitzadors d'obres teatrals i musicals i les adquisicions intracomunitàries i importacions d’art, antiguitats i objectes de col·lecció. S’aplicarà el tipus del 10 per cent als productes per la nutrició, excepte les begudes alcohòliques, els béns susceptibles de ser utilitzats en activitats agrícoles, forestals o ramaderes, les aigües per ús alimentari, els medicaments per aús animal, ulleres graduades i lents de contacte així com aparells i complements destinats a suplir les defi-­- ciències físiques de l’home o dels animals, compreses, tampons i protectors d’hi-­- giene íntima, habitatges (incloses places de pàrquing i annexos), llavors o produc-­- tes d’origen vegetal susceptibles de ser utilitzats en la obtenció de flors i plantes vives.

També passen del 8 al 10% d’IVA

els serveis de transport, hoteleria, acampada, balnearis i restaurants, els serveis de neteja de vies públiques, parcs i jardins, els serveis de recollida, emmagatzematge, transport, valorització o eliminació de residus, neteja de clavegueram públic i la recollida o tractament d’aigües residuals, l’entrada a biblioteques, arxius, museus o galeries d’art, els espectacles esportius, la prestació de serveis d’assistència social, fires, l’execució d’obra de renovació i reparació realitzades en edificis o parts d’aquests destinats a habitatges.
Així com les següents operacions:
-­-Les execucions d’obres conseqüència de contractes formalitzats entre el promotor i el contractista que tinguin per objecte la construcció o rehabilitació d’edificacions o parts d’aquestes destinades principalment a habitatges.
-­-Les vendes que siguin realitzades com a conseqüència de contractes directament formalitzats amb el promotor de la construcció o rehabilitació d’aquestes edificacions.

Augment de 6 punts en la retenció del IRPF en el rendiment de les activitats professionals: La retenció en l’IRPF per rendiments d’activitats professionals i l’ingrés a compte per rendes del treball derivades d’impartir cursos, seminaris o conferencies, es situarà des de l’1 de setembre i fins el 31 de desembre de 2013 en el 21%. Així, el tipus del 15% només serà aplicable als rendiments satisfets o abonats fins el 31 d’agost d’aquest any. A partir d’aquesta data i durant tot el 2013 el tipus anirà escalant fins arribar al 21%.

Les retencions es situaran en el 19% a partir de 2014: L’increment de les retencions per activitats professionals es situarà, des del 2014, en el 19%.

L’IRPF de treballadors per compte pròpia com arquitectes, metges, enginyers, advocats o periodistes, que facturin a una societat o cantants tindran que avançar a l’Estat sis punts més del seu IRPF fins el 2014.

Augmenten les cotitzacions entre un 1 i un 5%: La base màxima de cotitzacions dels autònoms augmentarà un 5% i la mínima un 1% l’any vinent. Un professional per compte propi pagarà mensualment a la Seguretat Social el 26,5% de la seva cotització, com a mínim 227,56 euros, 2,26 euros més al mes i 27,12 més l’any.

Consultes pràctiques

Amb aquestes dades a la mà, aprofitem l’avinentesa per compartir amb vosaltres alguns casos pràctics que ens han fet arribar alguns dels nostres clients i que creiem d’interès, a la vegada que poden solucionar alguns dels vostres dubtes:

Quin tipus d’IVA s’aplicarà en una factura l’operació de la qual s’ha realitzat el 30 d’agost i s’expedeix en 15 de setembre?

En aquest cas, s’aplicarà el tipus impositiu vigent a la data del meritament (8% o 18%) fent constar a la factura ambdues dates.

En pagaments anticipats anteriors a l’1 de setembre de 2012, quin tipus impositiu s’aplicarà si l’operació a facturar es realitza després de l’entrada en vigor dels nous tipus d’IVA?
S’aplicarà el tipus vigent en el moment del abonament efectiu del pagament anticipat, sense que aquest hagi de ser objecte de rectificació quan l’operació a la que correspon es porti a terme.
Per exemple: amb data de 24 de juliol varem signar un contracte de venda d’un cotxe per valor de 22.500 euros. Al moment de la signatura varem anticipar un import de 12.500 euros, al que se li va aplicar el 18%. El cotxe l’entregaran el proper 3 de setembre amb un pagament de 5.000 euros i restant 5.000 més amb venciment d’1 d’octubre. A ambdós terminis de 5.000 euros se li aplicarà un IVA del 21%.

Quin IVA s’aplicarà en operacions de caràcter continuat tals com arrendaments o subministres de llum, gas o telèfon?
S’aplicarà el tipus impositiu vigent en el moment que sigui exigible la contrapres-­- tació, és a dir, en el moment en que es produeix el meritament de l’impost. En el cas d’una factura de llum del període 15 d’agost a 15 de setembre de 2012, es-­- tant pactat que el rebut del consum es giri el 15 de setembre, s’aplicarà un IVA del 21%, tot i que part del consum correspongui a abans del canvi de normativa.

En el cas de factures o quotes fixes de manteniment que es facturen anticipadament, i de forma conjunta al import consumit amb posterioritat a la prestació del servei, es repercutirà l’IVA en funció de la data en que sigui exigible la contraprestació.
. Factura serveis telefònics del mes d’agost –exigible el 15 d’agost de 2012-
— quotes fixes d’agost i setembre de connexió i lloguer del terminal. 30 euros
— consum juny i juliol: 65 euros
Tot i que es facturi la quota d’abonament de setembre, se li aplicarà el 18% al ser exigible abans de l’1 d’aquest mes.

· Factura serveis telefònics del mes d’octubre –exigible el 15 d’octubre de 2012-
— quotes fixes d’octubre i novembre de connexió i lloguer del terminal. 30 euros
— consum agost i setembre: 65 euros
Al ser exigible al mes d’octubre se li aplicarà el tipus del 21% a la facturació del consum del mes d’agost.
En el cas de contractes de telefonia de prepagament el meritament de l’IVA es produeix a l’efectuar el pagament amb independència de quan es realitzi el consum efectiu.
En cas de tenir que modificar una factura amb data de 31 de juliol per un error en la facturació, quin tipus d’IVA aplicarem?
En general, cal tenir en compte que qualsevol rectificació degut a un error s’efectuarà aplicant el mateix tipus impositiu en la factura que és objecte de rectificació.El nostre Departament Fiscal i Laboral resta a la seva disposició per minimitzar l’impacte administratiu d’aquests canvis. Per qualsevol consulta no dubteu en posar-­-vos en contacte amb nosaltres a través del mail info@jnradvocats.com o al 93.755.44.62

JNR Advocats & Economistes