JNR Advocats & Economistes

Preguntes i respostes dobre la renta 2011

La campanya de la declaració de la renda 2011 comença aquest dimarts i s’allargarà fins el proper 2 de juliol de 2012. La deducció per inversió en habitatge habitual s'eleva i també s'amplia el llindar per desgravar-­-se per obres. En aquesta declaració encara no s'aplica la pujada de l'IRPF decretada pel Govern.

Una de les novetats és que s'eleva la base màxima a 9.040 euros en la deducció per inversió en habitatge habitual en els supòsits d'adquisició o rehabilitació d'habitatge i per a les quantitats dipositades en compte habitatge, i a 12.080 euros en el cas d'obres i instal··lacions d'adequació de l'habitatge habitual per raó de discapacitat.

A més, hi ha una sèrie de canvis en la deducció per obres de millora en l'habitatge habitual, ja que no es limitarà a l'habitatge habitual i comptarà amb un col··lectiu major de potencials beneficiaris després d'elevar el límit anual de base imposable per accedir a la mateixa de 53.007,20 a 71.007,20 euros. A més, es millora la quantia de la deducció elevant-­-se del 10% al 20% el percentatge de deducció, i de 4.000 a 6.750 euros, la base anual màxima de deducció.

Així mateix, s'han suprimit les deduccions per doble imposició de dividends pendents d'aplicar en haver transcorregut el termini límit de quatre anys des de 2006, així com la deducció per naixement o adopció, derogada des de l'1 de gener de 2011.

Quan es pot sol·licitar l'esborrany?

L'esborrany de la declaració de la renda de 2011 es pot sol·licitar des d’avui i fins al 2 de juliol. Una vegada que es rebi l'esborrany, s'ha de revisar, podent completar o modificar la informació.

Com es pot obtenir l’esborrrany?

L'esborrany es podrà obtenir i confirmar per via telemàtica, a través de la seu electrònica de l'Agència Tributària (www.aeat.es) encara que Hisenda enviarà per correu ordinari l’esborrany els contribuents que no hagin recorregut a aquesta via a partir del 3 de maig, el dia que arrenca oficialment la Campanya de Renda 2011.
Enguany, l'Agència Tributària ha suprimit la possibilitat de subscriure's a les alertes SMS i a aquest servei solament es pot accedir per internet. Quan el contribuent estigui disposat a fer la declaració realitzarà una sol··licitud, rebrà el nombre d'esborrany en el mòbil i podrà confirmar-­-ho o modificar-­-ho.

Qui pot sol·licitar l'esborrany?

Els contribuents que només tinguin rendiments del treball, rendiments del cabdal mobiliari amb retenció o ingrés a compte, Lletres del Tresor, imputació de rendes immobiliàries de dos immobles com a màxim, guanys patrimonials sotmesos a retenció o ingrés a compte i subvencions per a l'adquisició d'habitatge habitual.

Com es pot modificar l'esborrany?

L'esborrany es pot modificar per internet, per telèfon en el número 901 200 345 o en persona. Es pot acudir a qualsevol delegació o administració de l'Agència Tributària i a les oficines de les comunitats autònomes que tinguin un conveni de col··laboració per implantar el sistema de finestreta única tributària.

Quan es pot confirmar l'esborrany?

El termini per a la confirmació per via telemàtica conclou el 2 de juliol, encara que si es fa per altres vies el termini comença el 3 de maig. Si resulta una quantitat a ingressar i el seu pagament es domicilia en compte, la confirmació de l'esborrany no podrà realitzar-­-se més tard del 27 de juny, excepte si es domicilia solament el segon pagament.

Haig de declarar si guanyo menys de 22.000 euros anuals?

Sí, si es dedueix per inversió en habitatge, per compte estalvi-­-empresa o per doble imposició internacional. També si realitza aportacions a plans de pensions, a mutualitats de previsió social, a plans de previsió assegurats o a patrimonis protegits de les persones amb discapacitat.
No, si els ingressos procedeixen d'un únic pagador (si té més d'un la suma de les quantitats percebudes del segon i restants no pot superar els 1.500 euros). Quan hi ha més d'un pagador i la suma del segon o dels restants és superior a 1.500 euros, la renda màxima anual exempta es redueix a 11.200 euros.

Quant em puc deduir per la meva casa?

La base màxima s'eleva a 9.040 euros en la deducció per inversió en habitatge habitual per adquisició o rehabilitació i per a les quantitats dipositades en un compte vivenda. La deducció per obres de millora en l'habitatge s'eleva del 10% al 20% i la base anual màxima puja de 4.000 a 6.750 euros. No es limita a l'habitatge habitual i el límit anual per accedir a la mateixa ascendeix de 53.007,20 a 71.007,20 euros.

Puc desgravar-­-me per viure de lloguer?

Les persones que visquin de lloguer poden deduir-­-se fins a un 10,05% de la quantitat que hagin pagat sempre que la seva renda sigui inferior a 24.107 euros.

Puc desgravar si faig obres en la segona residència?

Si, s’amplia l’objecte de la deducció que ja no està limitat a les obres a l’habitatge habitual, com el col··lectiu de beneficiaris, al augmentar el límit de la base impossable a 71.007,20 euros.

Què passa si cobro més de 120.000 euros?

Els que en el 2011 varen cobrar més de 120.000 euros veuran elevat un punt el tram estatal, fins el 22,5%. Els que varen ingressar més de 175.000 ho faran fins el 23,5%.Per qualsevol dubte o aclariment complementari sobre el contingut d’aquestes recomanacions poden posar-­-se amb contacte amb el nostre Departament de Relacions Laborals així com amb el nostre Departament Jurídic, que resten a la seva disposició.

JNR Advocats & Economistes