JNR Advocats & Economistes

Protocol de recomanacions davant la vaga general del proper dijous 29 de març

Les principals centrals sindicals han convocat pel proper dijous, 29 de març, una vaga general. És convenient manifestar, amb caràcter previ, que en el marc d’una vaga general com la convocada no és necessari el preavís a cadascun dels empresaris afectats que es preveu a l’article 3 del Reial Decret-­-Llei 17/1977 que regula el dret de vaga.

Per aquest motiu us exposem alguns aspectes legals i pràctics que és important tenir en compte de cara al desenvolupament de la jornada del proper dijous:

1) Cal mantenir la normalitat empresarial durant la jornada:

Com a criteri general, les empreses es mantindran obertes en iniciar-se la jornada del 29 de març per fer possible l’entrada del personal que desitgi fer ús del seu dret, també constitucional, al treball i no vulgui seguir la convocatòria de vaga.
Donat que els dos drets – al treball i a la vaga-­- estan protegits legalment, resulta convenient advertir a la plantilla, amb la necessària anticipació, que incorreran en responsabilitat, fins i tot laboral, aquells que en afegir-­-se a la vaga, impedeixin amb la seva actitud l'entrada a la feina de tots aquells que així ho desitgin. D'aquesta manera, s'ha de recordar que l'article 6.4 del Real Decret-­-Llei 17/1977, pel qual es regula l'exercici de dret de vaga, diu textualment: "Es respectarà la llibertat de treball d'aquells treballadors que no vulguin afegir-se a la vaga".

2) No permetre l’entrada de piquets en el recinte de l’empresa:

L'article 7.1 del Reial Decret 17/1977 estableix que: "L'exercici del dret de vaga s'haurà de realitzar, justament, mitjançant la cessació de la prestació de serveis pels treballadors afectats i sense ocupació per part dels mateixos del centre de treball o de qualsevol de les seves dependències".
Els piquets tenen únicament la funció d’informar. La seva actuació està regulada pel RDL 17/1997 i s’ha de realitzar de forma pacífica. Els actes violents són sancionats per l’article 315.3 del Codi Penal. S’aconsella a l’empresari que posi en coneixement de l’autoritat laboral qualsevol d’aquestes actuacions tan aviat com es produeixin, sense perjudici de formalitzar, si ho creu convenient, les oportunes denúncies davant la comissaria o jutjat corresponent. Com que en aquest cas és necessari assegurar la prova de la denúncia, és recomanable la utilització de mitjans que permetin l’obtenció de testimonis vàlids.

3) Els treballadors han de ser convenientment informats sobre les conseqüències que la vaga té per qui hi participi:

- Sobre la relació laboral: Suspensió del contracte de treball durant el temps que duri la vaga, quedant el treballador en situació “d’alta especial”.

- Sobre el salari: No pagament del salari corresponent a l'esmentat dia, havent-se de tenir en compte, així mateix, els conceptes proporcionals que es recullen en un salari/dia (dies de descans setmanal i festius compresos).
En aquest punt, cal recordar que la reducció no és tan sols del salari de la jornada de vaga (salari base i complements salarials) sinó que també afecta les pagues extres (incloent-­-hi la de beneficis si n’hi ha), que també es poden veure disminuïdes, en el moment del seu abonament, en la part proporcional del dia de vaga.
El descompte salarial proporcional amb motiu de la vaga no afecta les vacances, no redueix la seva durada ni la seva retribució anual.

- Sobre la cotització: El treballador en vaga romandrà en situació d’alta especial a la Seguretat Social, el que suposa el manteniment de l’alta formal però amb suspensió de l’obligació de cotització per part de l’empresari i del propi treballador [que durant la vaga no tindrà dret a la prestació per atur ni a l'econòmica per Incapacitat Temporal -­-excepte que el treballador ja es trobi en aquesta situació (art. 6.3 del Reial Decret-­- Llei 17/1977 de 4 de març).]
Pel que fa a aquesta tramitació davant la Seguretat Social, l'actuació a desenvolupar en relació a aquesta situació, segons que s'utilitzi o no el SISTEMA RED i de conformitat amb les pautes i instruccions que ha facilitat la pròpia Seguretat Social.

Per a aquelles empreses que utilitzin el Sistema Red, s'ha de procedir a notificar la vaga dels treballadors que la facin –amb data 29 de març– com a canvi de contracte (tipus, coeficient, caràcters), i s’haurà d’anotar en el camp d’inactivitat un 2.
El dia següent –30 de març–, quan hagi finalitzat la vaga, s’haurà de fer un altre moviment en relació als esmentats treballadors, eliminant la informació en el camp d’inactivitat. Tot això d'acord amb les instruccions per a l'ús d'aquest sistema.

Per al cas d'aquelles empreses en què no sigui d’utilització el Sistema Red , posem a la seva disposició el model de comunicació d'aquesta situació a la Seguretat Social: El model TA.2/S que podem obtenir en el següent enllaç:
http://www.seg-­-social.es/prdi00/groups/public/documents/binario/39382.pdf
Es tractarà d’una doble comunicació de variació de dades en relació a cada treballador que faci la vaga. S’haurà d’omplir la casella relativa a situació d’inactivitat i s’ha de tornar a destacar que es presentaran dos documents per a cada treballador: un en què consti la data 29 de març de 2012, on es farà constar l’inici de la situació d’inactivitat, sent el motiu la vaga general convocada per al 29 de març, i un segon document amb data 30 de març de 2012, on es farà constar la casella de fi de la inactivitat atesa la finalització de la vaga que el treballador ha efectuat.

Aquelles les empreses que ens tenen encarregada la gestió laboral dels seus assumptes únicament ens hauran de facilitar el nom dels treballadors que segueixin la vaga.

4) Serveis mínims:

La majoria de les empreses no es veuen afectades per la prestació de serveis mínims –només aquelles públiques o privades que desenvolupen activitats essencials per a la comunitat– i que són designades per l’Autoritat governativa.
No obstant això, en aquelles empreses amb processos productius especials s’han d’atendre els anomenats serveis de manteniment–. Amb aquests serveis es persegueix garantir la seguretat de les persones i instal··lacions durant la vaga i poder preservar els locals, maquinària, matèries primeres i qualsevol altra atenció puntual amb l’objectiu que, finalitzada la vaga, la represa del treball sigui immediata.
Pel que fa als serveis de manteniment, la proposta de seguretat i serveis necessaris correspon a l’empresari però la designació dels treballadors que han d’atendre aquests serveis és una facultat compartida entre l’empresari i el Comitè de Vaga.


Cal dir que, la direcció de l’empresa haurà d’adoptar en cada moment les mesures que consideri més convenients, incloent el tancament dels locals, en funció de les situacions que es puguin produir, ja que les mesures de seguretat són potestat de l’empresari i és deure seu assegurar l’ordre dins l’empresa, quan es poden produir situacions de perill, entre d’altres per les instal··lacions o béns de l’empresa, o per la desorganització que les mesures de conflicte adoptades pels treballadors comportin.Per qualsevol dubte o aclariment complementari sobre el contingut d’aquestes recomanacions poden posar-­-se amb contacte amb el nostre Departament de Relacions Laborals així com amb el nostre Departament Jurídic, que resten a la seva disposició.

JNR Advocats & Economistes